Německá ministryně zahraničí vyzvala spojence Ukrajiny, aby nad zemí vytvořili „zimní štít“

SLOVNÍK

Slovo nebo výrazTyp slovadokonavé nebo rodAnglickýPořád ReflexiveníPříklad 1Příklad 2Přiklad 3Speciální forma?CZECH INDEPENDENT WORKDate Addedwikislovnik
štít
podstatné jmeno
masculine

Shield

zimní štít

November 29, 2023
vyzvat
sloveso
dokonavé

to urge, to challenge

Německá ministryně zahraničí vyzvala spojence Ukrajiny

November 29, 2023
podstatné jmeno
masculine

ally

November 29, 2023
ochránit
sloveso

to protect

Musíme ho ochránit

November 29, 2023

Německá ministryně zahraničí vyzvala spojence Ukrajiny, aby nad zemí vytvořili „zimní štít

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková vyzvala spojence, aby nad Ukrajinou vytvořili „zimní štít“ a ochránili ji tak před ruskými útoky. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba uvedl, že Evropská unie zatím Ukrajině dodala jen 300 tisíc kusů dělostřelecké munice ze slíbeného milionu do března příštího roku.

„Rusko opět cílí na civilní infrastrukturu,“ upozornila šéfka německé diplomacie při příjezdu do Bruselu, kde jednají ministři zahraničí zemí NATO. Právě válka na Ukrajině je hlavním tématem setkání. Česko zastupuje ministr Jan Lipavský.

„Spojenci budou i nadále stát při Ukrajině, i kvůli naší bezpečnosti,“ řekl na úvod zasedání Rady NATO-Ukrajina generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Věří, že Ukrajina bude jednou sedět u stejného stolu spolu s nimi jako plnohodnotný člen NATO.

Druhá válečná zima bude tvrdá

Ukrajina se připravuje na druhou válečnou zimu a panují obavy, že Rusko zopakuje rozsáhlé údery na energetickou infrastrukturu z minulého zimního období, které způsobily výpadky v dodávkách elektrického proudu a uvrhly obyvatele do tmy a chladu.

Někteří činitelé už dříve podle agentury Reuters varovali, že země je nyní zranitelnější než loni, protože má méně nadbytečných kapacit a málo náhradních zařízení.

Dodávky dělostřelecké munice jsou nízké, uvedl Kuleba

Evropská unie zatím Ukrajině dodala jen 300 tisíc kusů dělostřelecké munice ze slíbeného milionu do března příštího roku, řekl při svém příjezdu do Bruselu šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba.

EU letos v březnu původně přislíbila, že Ukrajině během 12 měsíců dodá milion kusů munice.

Část měla poskytnout ze svých zásob a část pro Ukrajinu pořídit cestou společných nákupů a zvýšením průmyslových kapacit.

Před časem se ale začaly objevovat zprávy, že dosud bylo dodáno jen asi 300 tisíc kusů a že se cíl nejspíš nepodaří splnit. Potvrdil to například i před pár dny v Bruselu německý ministr obrany Boris Pistorius.

Kuleba v této souvislosti vyzval k většímu propojení obranného průmyslu Ukrajiny a NATO, aby se podařilo zajistit, že Kyjev bude mít zásoby, které potřebuje k porážce Ruska.

Jak napsala nedávno agentura Bloomberg, dodávky od Evropské unie jsou zásadní pro to, aby Ukrajina dokázala co do množství munice držet tempo s Ruskem. Podle agentury totiž někteří experti odhadují, že Rusko dokáže v příštím roce vyprodukovat dva miliony nábojů. Moskva kromě toho podle Bílého domu dostává dodávky munice od Severní Koreje.

German foreign minister urged allies Ukraine, to create “Winter shield” over their country

German minister of foreign affairs Annalena Baerbock called on allies to create over Ukraine “Winter shield” and protect it ahead of a Russian attach. The head of Ukraininan diplomacy Dmytro Kuleba said, that the European Union had so far only given Ukraine 300,000 units of artillery ammunition out of the promised million by March next year.

“Russia is again targeting civilian infrasturcture” warned the head of German diplomacy upon arrival to Brussels, when the foreign ministers of NATO countries met. War in Ukraine is the main theme of the meeting. Czechia was represented by Minister Jan Lipavsky.

“Allies will continue to stand by Ukraine, and because of our security,” said NATO-Ukraine general secretary North Atlantic alience Jens Stoltenberg. in the introduction to the meeting the board NATO-Ukraine general secret North Atlantic aliance Jens Stoltenberg. He believes that Ukraine will one day sit at the same table with us as a fill member of NATO.

The war’s second winter will be difficult

Ukraine is preparing for the second year of war and there are concerns, that Russia will repeat the extensive strikes on the energy infrastructure from last years winter period, which caused widespread outages results in delivery electricity stream and plunged residents into darkness and cold.

According to Reuters, some officials have already warned that the country is now more vulnerable than last year, because it has less remaining capacity and fewer spare devices.

Delivery of artillery munitions is lower, said Kuleba

The European union has so far given Ukraine only 300,000 parts of the arms munitions of the million it promised by March of next year, said head of Ukraninan Diplomacy Dmytro Kuleba upon his arrival in Brussels.

This year in March. the EU originally promissed, that during the 12 months would give a million pieces munitions to Ukraine.

Part of their supplies should be provided and part for Ukraine to produce joint purchases of it’s industiral capacity.

But before that time they started to discover the news, that from there there would be only 300,000 parts and that the goal would probably not be fullfilled. They confirmed that, for example even before a few days in Brussels, bu the German minister of defense Boris Pistorius.

Kuleba in this context took to the majority of supply defence industry Ukrain and NATO, to give assurance, that Kiev would have supplies whjch they need to defeat Russia.

As Bloomburg recently wrote, supplies from the European Union are essential in order for Ukraine to show that that amount of munitions can keep tempo with Russia. According to experts Russia shows in the next year to produce two million cartridges. In addition, the white house says Moscow gets suppied munitions from South Korea.